เรื่อง กำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับ จังหวัดสระเเก้ว

กำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับ จังหวัดสระเเก้ว ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6