เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการ

เลือกสรรพนักงานจ้าง

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง