เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานบริหาร  ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานนโยบายและแผน ระดับ ๖)  จำนวน ๑ อัตรา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ

กำหนดวัน เวลา สถานที่