เรื่อง ก่อสร้างซุ้มป้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เรื่อง ก่อสร้างซุ้มป้ายทางเข้าตลาดโรงเกลือที่บ้านป่าไร่ ม.๗ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ก่อสร้างซุ้มป้าย