เรื่อง ก่อสร้างถนนคสล.ฯ จำนวน ๒ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านคลองตาสูตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และ สายบ้านอ่างศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  จำนวน ๒ โครงการ

ก่อสร้างถนนคสล.ฯ