เรื่อง ก่อสร้างถนนคสล.ฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจำนวน ๓ โครงการ ถนนคสล.สายบ้านโคกยาง ม.๑๐ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว      ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านทุ่งพลวง ม.๔ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว และถนนคสล.สายบ้านเนินยางงาม ม.๑๔ ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ก่อสร้างถนนคสล.ฯ