เรื่อง ก่อสร้างถนนคสล.ฯ จำนวน ๔ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนนคสล.ฯ จำนวน ๔ โครงการ

ก่อสร้างถนนคสล.