เรื่อง ก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน ๔ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน ๔ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯถนน คสล.