เรื่อง ก่อสร้างถนน คสล.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก่อสร้างถนน คสล.