เรื่อง ก่อสร้างถนน คสล.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินฯก่อสร้างถนนคสล.