เรื่อง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชุนฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เรื่อง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชนที่บริเวณริมถนนคสล. ภายในหมู่บ้านโน้นสาวเอ้ หมู่ที่ ๒ ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.