เรื่อง ก่อสร้างอาคารด่านตรวจและอาคารประกอบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารด่านตรวจและอาคารประกอบ ตั้งอยู่ที่กองกำลังบูรพา หมู่ที่ ๕  ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯก่อสร้างอาคารด่านตรวจ