เรื่อง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม)ฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง เรื่อง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) (รหัส สน.ศท..ชั้นลอย) โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา โรงเรียนบ้านนางาม โรงเรียนวัฒนานคร และโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์