เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่าย“เล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้”

ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดค่าย “เล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้” โดยแบ่งเป็น ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ในวันจันทร์ที่ ๒๒ ถึง วันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก
ได้เรียนรู้การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การฟังและการสื่อสารกับผู้อื่น รวมถึงการทำงานเป็นทีม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดังกล่าว ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่ ๐๒-๔๔๑๐๖๐๑-๑๐ ต่อ ๑๔๑๗ หรือ ๐๙-๒๔๑๔๕๒๙๖