เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายไตรมาสที่ ๓

งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐