เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานงาน เครื่องปรับอากาศ แบบเเยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรื่อชนิดเเขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานงาน เครื่องปรับอากาศ แบบเเยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรื่อชนิดเเขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบเเยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรื่อชนิดเเขวน (มีระบบฟอกอากาศ)