เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
๒. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๓. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

งานจัดซื้อครุภัณฑ์