เรื่อง งานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ “จิตอาสาชายแดนบูรพา รวมใจภักดิ์” องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว บูรณาการการทำงานร่วมกับกองกำลังบูรพา/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๑ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ “จิตอาสาชายแดนบูรพา รวมใจภักดิ์” องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว บูรณาการการทำงานร่วมกับกองกำลังบูรพา/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๑

 งานจัดซื้อจัดจ้างโครงการจิตอาสา