เรื่อง งานจัดซื้อจัดจ้างในการจัดกิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคล พุทธศักราช ๒๕๖๒ และการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจัดกิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคล พุทธศักราช ๒๕๖๒ และการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ