เรื่อง งานจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 งานจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้า