เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ