เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ

 งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์