เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุตามโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้อวัสดุตามโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ รายการ

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 งานจัดซื้อวัสดุตามโครงการท้องถิ่นสระแก้ว