เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยาง) จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยาง) จำนวน ๒ รายการ

 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยาง)