เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน ๒ รายการ

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน ๒ รายการ

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน)