เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๘ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๘ รายการ

 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง