เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อยางนอกเพื่อใช้กับรถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน ๔๐-๐๐๓๕ สก จำนวน ๔ รายการ

 งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง