เรื่อง งานจัดซื้อสื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน (วัสดุการเรียนการสอน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการจัดซื้อสื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน (วัสดุการเรียนการสอน)

 งานจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน