เรื่อง งานจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมกีฬา จำนวน ๓๕ รายการ โครงการเก็บตัวนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมกีฬา จำนวน ๓๕ รายการ โครงการเก็บตัวนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๑

งานจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมกีฬา