เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องแต่งกายชุดกู้ภัยทางน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ จัดซื้อเครื่องแต่งกายชุดกู้ภัยทางน้ำ พร้อมอุปกรณ์

งานจัดซื้อเครื่องแต่งกายชุดกู้ภัยทางน้ำ พร้อมอุปกรณ์