เรื่อง งานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ที่บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ที่บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

  งานจ้างก่อสร้างถนนสายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสังข์