เรื่อง  งานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากเเยกทางหวลงหมายเลข ๓๓๙๕ เข้าถ้ำโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านเขาเลื่อม ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว (ตอนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากเเยกทางหวลงหมายเลข ๓๓๙๕ เข้าถ้ำโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านเขาเลื่อม ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว (ตอนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 งานจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง