เรื่อง งานจ้างลอกและติดสติ๊กเกอร์ใหม่ ของรถพยาบาลฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ทะเบียน กข ๘๔๙๒ สก 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดดำเนินการลอกและติดสติ๊กเกอร์ใหม่ ของรถพยาบาลฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ทะเบียน กข ๘๔๙๒ สก

 งานจ้างลอกและติดสติกเกอร์ใหม่รถพยาบาลฉุกเฉิน