เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ถึงบ้านทุ่งพระ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ถึงบ้านทุ่งพระ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

งานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต