เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผาสุก หมู่ที่ ๓  ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง เชื่อมพื้นที่ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผาสุก หมู่ที่ ๓  ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง เชื่อมพื้นที่ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

  งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผาสุก