เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านไพรจิตร หมู่ที่ ๗ ผ่านหมู่ที่๑๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เชื่อมบ้านคลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านไพรจิตร หมู่ที่ ๗ ผ่านหมู่ที่๑๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เชื่อมบ้านคลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

  งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านไพรจิตร