เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๒๐๐๔ ที่บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านวังไหม หมู่ที่ ๙ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๒๐๐๔ ที่บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านวังไหม หมู่ที่ ๙ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

  งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว