เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรมในลานธรรม ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรมในลานธรรม ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

  งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรมในลานธรรม