เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร เชื่อมถนนสายเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร เชื่อมถนนสายเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก

 งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง