เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และก่อสร้างแบบแปลนมาตรฐานบริเวณปลูกต้นไม้พระราชทานที่ศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และก่อสร้างแบบแปลนมาตรฐาน

 งานก่ออสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และก่อสร้างแบบแปลนมาตรฐาน