เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านคลองบุหรี่ หมู่ที่๖ ตำบลหนองบอนเชื่อมบ้านกิโลสาม หมู่ที่๑๒ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านคลองบุหรี่ หมู่ที่๖ ตำบลหนองบอนเชื่อมบ้านกิโลสาม หมู่ที่๑๒ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

  งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านคลองบุหรี่ หมู่ที่๖