เรื่อง งานจ้างเหมาซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง/ถนนลาดยาง ตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง/ถนนลาดยาง ตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๕ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างซ่อมแซมฯ