เรื่อง งานจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายจากบ้านคลองเจริญสุข หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านคลองชล หมู่ที่ ๑๑ (รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๑) ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  โครงการงานจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายจากบ้านคลองเจริญสุข หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านคลองชล หมู่ที่ ๑๑ (รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๑) ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 งานจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง