เรื่อง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย