เรื่อง งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนเเละอาคารประกอบ ที่โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สำหรับงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนเเละอาคารประกอบ ที่โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

 งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ