เรื่อง งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคหกรรมที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคหกรรมที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

 งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคหกรรมที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม