เรื่อง งานซื้อวัสดุโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อทรายที่มีฟอสและสารเคมีผสมไซฟลูทินสำหรับโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑

 งานซื้อวัสดุโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลาย