เรื่อง งานซ่อมปรับปรุงรถเกรดเดอร์ ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ รุ่น ๑๔๐ G ทะเบียน ต ๐๓๙๕ สก 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงรถเกรดเดอร์ ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ รุ่น ๑๔๐ G ทะเบียน ต ๐๓๙๕ สก

 งานซ่อมปรับปรุงรถเกรดเดอร์