เรื่อง งานซ่อมแซมห้องพักนักกีฬา บริเวณสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมห้องพักนักกีฬา บริเวณสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 งานซ่อมแซมห้องพักนักกีฬา