เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมเเซ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมเเซ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 งานปรับปรุงซ่อมเเซ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ